یکشنبه 7 دی‌ماه سال 1382

Destruction of the historic fortress of Bamنمایی از بم

دوباره شهرمان را میسازیم با تمام خاطرات تلخ و شیرینش...
                                                                                                    (مهر تو)
Aid distribution in the Baravat district of Bam


من از بینوایی نیم روی زرد                        غم بینوایان رخم زرد کرد
                                                                                                (حس ششم)
بم

مردانگی ابدآ به جنسیت نیست به غرور و شرف و میهن پرستی و یک جو اظهار یگانگی کردن با دردمندان است. مرد را دردی اگر باشد خوش است؛درد بی دردی علاجش آتش است.
                                                                                                        (صبح سحر) 
زلزله زده بم A bulldozer digs for bodies in Bam

بیایید فقط لحظه ای خود را جای هموطنان عزیزمان در شهرستان تاریخی “بم”قرار دهیم... با دریایی از امید و آرزو به امید فردایی بهتر سر بر بالین تاریک شب می نهی بی خبر از فردا…فردا چه خواهد شد؟اما دل به فردایی خوش داری… در خواب هستی…شاید خوابی خوش می بینی و شاید هم…ناگهان زمین به خود می لرزد...بدون آنکه حتی لحظه ای به تو قدرت تصمیم گیری بدهد…در چند ثانیه همه چیز را ویران می کند…
                                                                                                       ( ناشناس !)