پنج‌شنبه 5 آبان‌ماه سال 1384


و آنها که از اول بودند و رفتند و بازگشتند

و آنها که هنوز بودند و رفته بودند که بازگردند

و آنها که هنوز بودند و رفتند و بازنگشتند 

و آنها که هنوز هستند و می روند که از اول بازگردند !